2-benzylsulfanyl-5-chloro-N-[3-(methylcarbamoyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl]pyrimidine-4-carboxamide

1,2,4-trichlorobenzene.png