Benzimidazole, 1-(3-(dimethylamino)propyl)-5-nitro-2-(2-piperidinoethyl)-, hydrochloride

1,2,4-trichlorobenzene.png