3-amino-6-(4-methoxyphenyl)-N-(2-methylsulfanylethyl)-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide

1,2,4-trichlorobenzene.png