N-[2-[4-(4-methylphenyl)-2-propan-2-yloxan-4-yl]ethyl]-1-thiophen-2-ylethanamine

1,2,4-trichlorobenzene.png