N-(4-hydroxynaphthalen-1-yl)-3,4-dimethoxybenzenesulfonamide

1,2,4-trichlorobenzene.png