2-[5-(4-ethylpiperazin-1-yl)-2-nitrophenyl]sulfanyl-1H-benzimidazole

1,2,4-trichlorobenzene.png