2-chloro-5-[3-methyl-5-oxo-4-[[5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]furan-2-yl]methylidene]pyrazol-1-yl]benzoic acid

1,2,4-trichlorobenzene.png