2,6,7-trihydroxy-9-[4-[(3-nitrophenyl)methoxy]phenyl]xanthen-3-one

1,2,4-trichlorobenzene.png