Methyl 4-phenyl-2-(pyrazine-2-carbonylamino)thiophene-3-carboxylate

1,2,4-trichlorobenzene.png