Benzenesulfonic acid, 4-(1-ethyldecyl)-

1,2,4-trichlorobenzene.png