N-(3-chloro-4-methylphenyl)-3-nitro-4-(oxolan-2-ylmethylamino)benzamide

1,2,4-trichlorobenzene.png