2-[phenyl(piperidin-1-yl)methyl]naphthalen-1-ol

1,2,4-trichlorobenzene.png