3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-(3-fluorophenyl)-5-(4-fluorophenyl)-3,4-dihydropyrazole

1,2,4-trichlorobenzene.png