6,7-dimethoxy-3-[(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]-2-benzofuran-1(3H)-one

1,2,4-trichlorobenzene.png