6-(4-Chloro-phenyl)-2-methyl-imidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazole

1,2,4-trichlorobenzene.png