2-[4-(difluoromethylsulfonyl)phenyl]-3,5-diphenyl-3,4-dihydropyrazole

1,2,4-trichlorobenzene.png