N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-2-(2-methyl-4-nitroimidazol-1-yl)acetamide

1,2,4-trichlorobenzene.png