2-(4-nitrophenyl)-1-[4-(4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethanone

1,2,4-trichlorobenzene.png