4-(3,5-diphenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide

1,2,4-trichlorobenzene.png