4-[(2-phenylacetyl)amino]-N-[4-[6-[[4-[(2-phenylacetyl)amino]benzoyl]amino]-1H-benzimidazol-2-yl]phenyl]benzamide

1,2,4-trichlorobenzene.png