2-(3-fluorophenyl)-3,5-bis(4-methoxyphenyl)-3,4-dihydropyrazole

1,2,4-trichlorobenzene.png