5-(4-chlorophenyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazole

1,2,4-trichlorobenzene.png