2-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-6-methoxy-3-nitropyridine

1,2,4-trichlorobenzene.png