2-(4-chlorophenyl)sulfonyl-6-methoxy-3-nitropyridine

1,2,4-trichlorobenzene.png