2-[(4-methylphenyl)amino]naphthalene-1,4-dione

1,2,4-trichlorobenzene.png