3-Phenyl-5-piperazino-1,2,4-thiadiazole

1,2,4-trichlorobenzene.png