3-Fluoro-4-methylbenzylamine

1,2,4-trichlorobenzene.png