2-chloro-2-phenyl-N-[4-(1-pyrrolidinyl)phenyl]acetamide

1,2,4-trichlorobenzene.png