5-Fluoro-N,N-dimethyltryptamine

1,2,4-trichlorobenzene.png