N-(4-chlorophenyl)-N'-{2-[(5-nitro-1,3-thiazol-2-yl)thio]phenyl}urea

1,2,4-trichlorobenzene.png