1-(4-chlorophenyl)-3-[2-[(5-nitro-1,3-thiazol-2-yl)sulfanyl]phenyl]urea

1,2,4-trichlorobenzene.png