3-(4-chlorophenyl)-5-methyl-4-(1H-pyrazol-5-yl)isoxazole

1,2,4-trichlorobenzene.png