2,5-Dimethoxy-4-ethylamphetamine

1,2,4-trichlorobenzene.png