1-Butyl-3-methylimidazolium

1,2,4-trichlorobenzene.png