2-{[(2-OXO-2-PHENYLETHYL)AMINO]CARBONYL}BENZOIC ACID

1,2,4-trichlorobenzene.png