4-Chloro-3,5-dimethylphenol

1,2,4-trichlorobenzene.png