2,4,6(1H,3H,5H)-Pyrimidinetrione, 5-[(2-chlorophenyl)methylene]-

1,2,4-trichlorobenzene.png