2,2,4,6,6-PENTAMETHYLHEPTANE

1,2,4-trichlorobenzene.png