[3-(benzylsulfanylmethyl)-1-benzofuran-2-yl]-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)methanone

1,2,4-trichlorobenzene.png