5-[2-nitro-1-(3-nitrophenyl)ethyl]-1,3-diazinane-2,4,6-trione

1,2,4-trichlorobenzene.png