1-(1-benzyl-2,5-dimethylpyrrol-3-yl)-2-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenoxy]ethanone

1,2,4-trichlorobenzene.png