3'-amino-3'-deoxy adenosine

1,2,4-trichlorobenzene.png