(2S)-3-(4-chloro-3-fluorophenoxy)-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide

1,2,4-trichlorobenzene.png