4-[3-(3-chlorophenyl)-piperazin-1-yl]-6,7-dimethoxy-quinazoline

1,2,4-trichlorobenzene.png