2-cyclohexyl-N-(3-(aminosulfonyl)phenyl)benzamide

1,2,4-trichlorobenzene.png