4-amino-N-[1-[[4-amino-1-oxo-1-[[6,9,18-tris(2-aminoethyl)-15-benzyl-3-(2-hydroxyethyl)-12-(2-methylpropyl)-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclotricos-21-yl]amino]butan-2-yl]amino]-4-hydroxy-1-oxobutan-2-yl]-2-formamidobutanamide;sulfuric acid;5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]pyrimidine-2,4-diamine

1,2,4-trichlorobenzene.png