1-[2-(4-Nitro-phenyl)-2-oxo-ethyl]-3-phenylcarbamoyl-pyridinium

1,2,4-trichlorobenzene.png