6-CHLORO-1-(2,4-DICHLOROPHENYL)-1-OXOHEXANE

1,2,4-trichlorobenzene.png