5-CHLORO-1-(2,4-DICHLOROPHENYL)-1-OXOPENTANE

1,2,4-trichlorobenzene.png