4,5-dichloro-2-[[5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]methyl]pyridazin-3-one

1,2,4-trichlorobenzene.png