4-[4-(4-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-2-phenylquinazoline

1,2,4-trichlorobenzene.png