2-Fluoromethamphetamine

1,2,4-trichlorobenzene.png